Inklusion på dybt vand

Følgende artikel er skrevet af Stinna Christiansen, der lige har afsluttet sin pædagoguddannelse i Odense, hvor hun i sin bachelorafhandling interesserede sig for svømmeundervisningen af funktionshæmmede børn i skolen.

Inklusion på dybt vand

Som afslutning på min pædagoguddannelse valgte jeg ved min bachelorafhandling at undersøge, hvordan skolesvømning for funktions- og udviklingshæmmede børn kan opkvalificeres for at sikre lærings- og udviklingsmiljøer. Denne interesse blev dannet på baggrund af min deltagelse i forskningsprojektet Alle skal lære at svømme af Dansk Svømmeunion, som havde til formål at undersøge og optimere svømmeundervisning i danske folkeskoler. Ved min deltagelse i projektet blev jeg dog bevidst om, at undersøgelser af funktions- og udviklingshæmmede børn på specialskoler eller centerafdelinger blev udeladt. Således undersøges det ikke, hvordan undervisning for disse børn kan opkvalificeres. Med øje for samfundets igangværende inklusionsproces er det for mig forunderligt og uforståeligt hvorfor de bevidst vælger ikke at inddrage disse børn i projektet, eller hvorfor et tilsvarende projekt for funktions- og udviklingshæmmede børn ikke igangsættes.

Af denne grund valgte jeg bl.a. at observere en specialskolers svømmeundervisning for forskellige klasser. Formålet ved disse observationer var ved en deduktiv tilgang at identificere de fænomener, som min ovenstående problemformulering dannede rammer for. Det vil sige tematiseringer af emner såsom livskvalitet, rammer i undervisningen, redskaber, svømmeduelighed, kompetenceudvikling, mm.

Foruden disse observationer valgte jeg desuden at besøge en skole med en centerafdeling samt Halliwick svømmeklubben i Århus (HASA), som netop tager udgangspunkt i Halliwick-konceptet. Jeg valgte dette koncept, da undervisningen henvender sig til fysisk og psykisk funktionshæmmede børn og voksne, som vil lære at svømme og klare sig selv i vand uden hjælpemidler. Således styrker metoden målgruppens svømmeduelighed, og af denne grund valgte jeg Halliwick som undersøgelsesfelt ift. opkvalificering af svømmeundervisning.

 

Vandets fysiske egenskaber og muligheder for udvikling

Vand som udviklingsmiljø rummer mange muligheder for funktions- og udviklingshæmmede børn, idet at aktiviteter i vand kan tilbyde noget særligt, som livet på land ikke kan. En markant forskel er vandets opdrift, som er et vigtigt aspekt i forhold til et barns evne i at svømme. Foruden vandet fysiske egenskaber stimulerer vand de fleste af kroppens sansesystemer, som er en forudsætning for udvikling af bevægemønstre.

Svømmeundervisning skaber desuden muligheder for at styrke børns trivsel og livskvalitet. Eksempelvis ved at funktions- og udviklingshæmmede børn vil opleve større bevægelsesfrihed i vand end på land, hvor de kan være hæmmet eller hindret af ens fysiske begrænsninger. Relationerne som findes mellem børn samt mellem børn og voksne er desuden af stor betydning for oplevelse for livskvalitet. Ved dette er det relevant som professionel at reflektere over eget menneskesyn.

 

Inklusionens dilemma

Ovenstående refleksion kan skabe overvejelser over, hvorvidt man i undervisningen skal tage hensyn til individet eller fællesskabets interesser. Ved inklusion flyttes fokus nemlig fra individet til relationen mellem individ og fællesskab, og således er målet ikke at integrere et individ i et fællesskab, men derimod at fællesskabet skal ændre deltagelsesmulighederne for den enkelte.

Ved at tilegne mig en forståelse af begrebet inklusion på forskellige niveauer samt undersøge rammerne for inklusion såsom ressourcer, organisatoriske forhold og lovgivning kan jeg konkludere, at der vil opstå dilemmaer i de forskellige inklusionsprocesser. Ved lovgivning er der givet rammer for, at børn fra specialskoler kan inkluderes. Dog kan det have konsekvenser for den enkelte at skulle deltage i et allerede eksisterende fællesskab. Dette kan vise sig ved eksklusion, hvis ikke der igangsættes pædagogiske tiltag for at forebygge dette.

 

Halliwick som undervisningsmetode

I forhold til livskvalitet har jeg fået indblik i og forståelse for, hvordan Halliwickkonceptet kan indvirke på barnets livskvalitet ved, at barnet kan tilegne sig kompetencer til at svømme uafhængigt af hjælp og således opnå samme svømmeduelighed, som børn i den almene skole, på trods af fysiske og psykiske handicap. Disse kompetencer har således betydning for barnet identitet, trivsel og samt vedkommendes positive forhold til sig selv. Ved svømmeundervisning er det endvidere vigtigt som professionel at reflektere over eget menneskesyn, idet det påvirker praksis. Ved dette vil det være muligt at ændre sin faglige selvforståelse og forbedre praksis.

 

HASAM