Historie

James MacMillan
James MacMillan

Halliwick konceptet er udviklet i et samarbejde mellem James McMillan (1913 – 1994) og hans kone Phyl (1915-2003). Han var svømmeinstruktør og ingeniør med hydromekanik som speciale. Hun havde undervisningserfaring. Sammen påtog de sig opgaven at lære en gruppe piger med svære fysisk funktionsnedsættelser at svømme. Da det viste sig, at de almindelige principper for svømmeundervisning ikke kunne anvendes, startede de to udviklingen af det, der blev til Halliwick konceptet.

Den første Halliwick-klub blev etableret i 1950 i London under navnet “The Halliwick Penguins Svimming Club”. Navnet fik klubben efter pigernes kostskole “The Halliwick School for Crippled Girls”

Halliwick i Danmark

Det første Halliwick kursus i Danmark blev afviklet på Lyseng Svømmeanlæg i Aarhus i september 1971 med James McMillan som underviser. Med på kurset var 3 fysiotera­peuter, Vibeke Lie, Lissen Torp og Else Hansen, der kom til at danne kernen i den Hal­liwick undervisning, som blev etableret på Lyseng Svømmeanlæg i november samme år. HASA, Halliwick svømmeklubben i Aarhus, blev efterfølgende formelt stiftet i januar 1972 bl.a. på initiativ af Vibekes mand Harald.

Der var mange, der viste interesse for Halliwick konceptet, og i de følgende år blev der arrangeret en række kurser med McMillan eller fysioterapeut Margaret Read Campion fra London som undervisere. Deltagerne var en broget skare: personer med funktions­nedsættelse, almindelige svømmeinstruktører, fysio- og ergoterapeuter, lærere ved specialundervisningen og specialpædagoger eller blot interesserede.

Inger og Niels Kristian Nørregaard fra Helle svømmeklub etablerede Halliwick klub nummer 2 på initiativ af formanden for DDGI (det senere DGI). Siden fulgte andre klubber, ligesom Halliwick konceptet også fandt anvendelse på specialinstitutioner og specialskoler.

Men Halliwick blev også mødt med modstand og skepsis. At en Halliwick uddannelse, uanset svømmelæreruddannelse, var den kvalificerende uddannelse til at undervise handicappede i svømning var der ikke meget forståelse for i svømmelærerkredse. Handicapidrætten havde udviklet sig fra begyndelsen af 50erne, men udfoldede sig under landsforbundene for de forskellige handicaps som vanføre, evnesvage, døve osv., også efter at DHIF, Dansk Handicap Idræts Forbund, blev stiftet i efteråret 1971. Etableringen af Halliwick klubberne brød med denne tradition. Klubberne var uaf­hængige af de gamle organisationer, og de var åbne for alle, de integrerede handicap­grupperne. Det var nyt, og nyt var også, at Halliwick ikke anvendte svømmebælte i begynderundervisningen. Det fik flere etablerede svømmelærere op af stolene.

Men den almindelig undervisning i svømning har udviklet sig, og interessen for Halli­wick konceptet har været vedvarende. Mange af de etablerede svømmeklub­ber/afdelinger indenfor handicapidrætten har over årene ændret deres undervisning i retning af Halliwick konceptet, og de fleste Halliwick klubber er tilknyttet DHIF.

I de første år var der meget fokus på gruppeaktiviteter som noget nyt i svømmeun­dervisning. Der er blevet arbejdet meget på at tydeliggøre den grundlæggende forstå­else af Halliwick: at en nødvendig forudsætning for at lære kropslig aktivitet i vand er en forståelse for og udnyttelse af samspillet mellem kroppen og de kræfter, kroppen påvirkes af i vand. Samt, at en løbende og detaljeret vurdering af den enkelte svøm­mers kunnen og muligheder i vand også er meget vigtig. Det er tankegange, som med tiden har vundet større og større indpas i undervisning, træning og behandling i vand. Allerede siden sidst i 70’erne har det været et krav, at undervisere i hensyntagende specialundervisning i svømning, skal have Halliwick i sin uddannelse.  I 1982 var Hal­liwick kommet ind som en del af Danske Fysioterapeuters første kursus i bassinfysio­terapi. Halliwick lecturer, Bodil Føns Knudsen har siden 2011 været en del af undervis­ningen i Tilpasset Idræt og Bevægelse på Bacheloruddannelsen i Idræts og Sundhed på SDU, Syddansk Universitet, i Odense. Dette falder helt i tråd med, at man på SDU kan få en mastergrad i Tilpasset Idræt og Bevægelse.

Det første Halliwick svømmestævne blev afholdt ved 10 års jubilæet for introduktionen af Halliwick i Danmark. Der har efterhånden udviklet sig til et fast stævnesamarbejde mellem klubberne i Esbjerg, Silkeborg og Århus og i en hel del år også med klubber ved Stavanger i Norge. Internationalt har der været afholdt tre stævner, et i London i 2000 ved Halliwicks 50 års jubilæum og to i Danmark ved henholdsvis 25 og 35 års jubilæet for Halliwick i Danmark.

Danmark har i flere år arbejdet for at udbrede de danske principper for konkurrence med tidshandicap til flere lande i Europa. Det er sket gennem undervisning, invitation til deltagelse i stævner i Danmark samt salg af stævneprogram med engelsk manual. Irland afholdt deres første stævne med svømmere i 2014 og Polen i februar 2015.

 

HASAM

HAS_Logo_m

Fra sidst i 70’erne overtog danske Halliwick instruktører undervisningen på de teoreti­ske kurser, og i november 1983 etablerede man HASAM “Halliwick – samarbejdet i Danmark”. Forud herfor var der blandt enkeltpersoner og klubber, der beskæftigede sig med Halliwick konceptet, opstået et behov for et forum til udveksling af erfaringer og idéer, samt til udbygning og forbedring af undervisningsmaterialet. HASAM udgiver medlemsbladet Halliwisen 4 gange i året.HASAM er ansvarlig for indholdet på de teoretiske kurser, for uddannelsen af nye un­dervisere og for fastholdelsen og videreudviklingen af erfaringerne med svømmeun­dervisning efter Halliwick konceptet. HASAM støtter endvidere oprettelsen af nye klub­ber og var i sidste halvdel af 80erne aktiv i etablering af Halliwick undervisning i Stav­anger i Norge og fra 1997 i Madrid i Spanien. HASAM er den officielle Halliwick organi­sation i Danmark, og repræsenterer Danmark i det internationale Halliwick samar­bejde, IHA.

 

International Halliwick Association (IHA)

IHA_farver

I 198blev den første internationale kongres om Halliwick konceptet afholdt i Nijme­gen i Holland. Her blev der talt om at etablere et internationalt samarbejde, men dette blev først etableret efter James McMillans død i 1994. Den 9.-10. december 1994 blev International Halliwick Association (IHA) stiftet i Bad Ragaz i Schweiz med det over­ordnede formål: Promoting the Halliwick concept of Swimming & Rehabilitation in Water. (At fremme Halliwick konceptet for svømning og rehabilitering i vand.)

Danske Halliwick personer har været engageret i det internationale Halliwick arbejde helt siden oprettelsen af IHA. De danske medlemmer af komiteen for uddannelse og forsk­ning har været henholdsvis Gudrun Gjesing og Bodil Føns Knudsen. Harald R. Lie har siddet i bestyrelsen. Han blev i 2007 æresmedlem af IHA.

Underviserne på HASAM´s kurser er IHA recognised Lecturers og IHA recognised Senior Lecturers. Sidst nævnte fungerer som mentorer for Trainee Lecturers nationalt og internationalt. Til dette knytter sig også bedømmelsen og godkendelsen af nye IHA Lecturers i andre lande.

www.Halliwick.org kan man følge med i, hvad International Halliwick Association har at tilbyde. Herunder de Halliwick Advanced Courses, som de øvrige landes Halli­wick organisationer tilbyder.  Dette er kurser, hvor deltagelsen forudsætter et Halliwick grundkursus (international Halliwick Basic Course). Derudover er nogle af kurserne målrettet forskellige faggrupper.

 

 

 

HASAM